Yrkes Etiske Regler For 
Nordic healing Associations (NHA) medlemmer:
 

Nordic Healing Association healere er forpliktet til å vedlikeholde god praksis. Det etiske regelverket poengterer essensielle elementer for god etisk praksis. Alle klienter skal forvente en høy standard fra deres healer. For å sikre at dette oppnås forplikter NHA healere seg til å arbeide i samsvar med NHA yrkesetiske regler.

Medlemmene skal være bevisste på sine personlige og profesjonelle begrensninger:

Personlig – i forhold til å vedlikeholde egen helse og velvære, slik at de er i stand til å praktisere som NHA Healere. Hvis dette ikke er tilfelle, forventes healere å opphøre fra å praktisere inntil helsen og velværet tillater det. Klienter skal tilbys alternativ støtte i slike perioder.

Profesjonell – med hensyn til om healerens erfaring er tilstrekkelig for å møte klientens forventninger. Når dette ikke er tilfelle, skal klienter henvises til andre passende tjenester, for eksempel mer erfarne healere, psykologer og andre spesielle tjenester. Healere skal være sensitive over for muligheten at enkelte klienter har behov for mer psykologisk støtte enn det som er normalt innenfor healing. I slike tilfeller bør healere henvise klienter til passende behandling, slik som klientens fastlege, psykoterapi, psykologstøtte og/eller andre behandlingstilbud.

Medlemmer i NHA skal:

1. Respektere ethvert menneskes verdighet og deres rett til egen besluttsomhet, og ivareta taushetsplikt til enhver tid.

2. Tilstrebe å handle med integritet, uavhengighet og upartiskhet, og unngå konflikter med hensyn til interesser. Healeren skal være varsom med å gi råd, og ikke ta parti i klientens eventuelle konflikter.

3. Representere seg selv, sine kvalifikasjoner og erfaringer med ærlighet. Eventuelle henvisninger til andre behandlere skal kvalitetssikres etter beste evne. Healeren står faglig og personlig ansvarlig for sine handlinger og vurderinger i yrkesutøvelsen.

4. Kun praktisere healing innenfor egne grenser med hensyn til kompetanse, kvalitet og til de høyeste mulige standarder. Drive virksomheten på en faglig forsvarlig måte, og holde seg oppdatert innen fagområdet. Dersom en NHA Healer får kjennskap til faglig uskikkethet hos en kollega eller samarbeidspartner, tas saken opp direkte med den det gjelder. Fører ikke dette frem, skal saken meldes til vedkommendes overordnede. Fører ikke dette frem, skal saken meldes til NHAs Kvalitets- og klageorgan.

5. Representere healingintervensjoner/teknikker/metoder som en mulighet, og på ingen måte som en sikker løsning, for et gitt problem.

6. Handle som ambassadører for Nordic Healing assocition og healing som fag, slik at healing blir tilbudt som en profesjonell og effektiv fremgangsmåte som kan hjelpe mennesker og organisasjoner. Unngå å bringe NHA og healere som faggruppe i vanry.

7. Klientjournal føres og oppbevares etter de retningslinjer som gjelder for annet helsepersonell. Informasjon en får kjennskap til gjennom sin virksomhet, behandles i samsvar med lov og forskrift om personopplysninger.

8. Respektere legitime behov og krav for konfidensialitet. Respektere klientens valg av andre behandlingsmetoder og terapeuter.

9. Respektere variasjonene med hensyn til forskjellige fremstillingsmåter og stilarter, samt komplementære yrker.

10. Henvise klienter til annen behandling når en forstår at healingen ikke har den ønskede effekt. Informere klienter om at healing ikke erstatter kvalifisert medisinsk behandling. Oppfordre klienter til å oppsøke autorisert helsepersonell for faglig vurdering av sykdommer og symptomer.

11. Være ansvarlig for at kommunikasjonen mellom klient og NHA Healer ivaretas på en forsvarlig måte. Healerens arbeid med klienter kan innebære en nær kroppslig kontakt som ikke må misbrukes.

12. Sikre at klientens forventninger er forstått av begge parter, og at opprinnelige avtaler overholdes og ikke forandres uten passende diskusjon. Behandlingen skal bygge på prinsippet om informert samtykke og klientens rett til medbestemmelse, og evalueres sammen med klienten.

13. Informere klienten på forhånd om behandlingens karakter, tidsbruk og kostnader.

14. Informere og orientere klienter om medlemskap i NHA, om organisasjonens etiske regelverk og om klagerett.

15. Markedsføre seg selv på en saklig og korrekt måte. Ved offentlig opptreden skal NHA Healeren gjøre det klart om han/hun opptrer på vegne av seg selv, yrkesgruppen eller annen virksomhet.

16. Vise respekt for klientens kultur, religion og etniske opprinnelse.

17. Handle innenfor lovverket og ikke fremme, assistere eller støtte noen ulovlig oppførsel.